top of page

press to zoom

press to zoom
1/1

series

TIFFANY

ความหรูหราของขนนกยูง และความมันวาวของไข‹มุก ดั่งเครื่องประดับอันทรงคุณค‹าของหญิงสาวที่อมตะนิรันดรกาล ไดŒถูกหยิบมาเปšนแรงบันดาลใจในการสรŒางสรรค โมเสคแกŒว ทิฟฟานี่ (Tiffany) ที่มีผิวสัมผัสหลายแบบท่ีรวมอยู‹ดŒวยกันอย‹างลงตัว เพิ่มความหรูหราใหŒกับผนังของคุณ เหมาะกับการนําไปจับคู‹กับ เฟอรนิเจอรไมŒสีเขŒมท่ีประณีต คลาสสิค ที่มีลวดลายที่อ‹อนชŒอย ถŒาคุณตŒองการเนŒนผนังสวยๆ ลองใชŒทิฟฟานี่ติดผนัง แลŒวจัดแสงดาวนไลทส‹องลงมา รับรองไม‹ผิดหวัง

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 297 x 297 mm.

thickness : 4 mm.

1/4

TIFFANY #3

MS-TIF-0003

TIFFANY #1

MS-TIF-0001

press to zoom
press to zoom
press to zoom

TIFFANY #2

MS-TIF-0002

bottom of page