top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

TWINKLE

series

ความแวววาว หรูหราของทอง เงิน และทองแดง ด่ังดวงดาวบนทŒ้องฟ้‡า เป็นแรงบันดาลใจในการสรŒ้างสรรคโมเสคแก้Œวชุดนี้ เเพ่ือให้Œ คุณได้Œนําดวงดาวเหล‹่าน้ันมาประดับตกแต่งห้Œองของคุณ มาพร้Œอมความหนา 6 มิลลิเมตร และผิวสัมผัสท่ีมันเงา หรูหรา เหมาะกับการนําไปจับค‹ูกับเฟอร์นิเจอรที่หรูหรา ประณีต คลาสสิค สะทŒ้อนรสนิยมของคนท่ีใส่‹ใจทุกรายละเอียด

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 298 mm.

thickness : 6 mm.

1/5
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

SUNSHINE

MS-TWK-0001

STARLIGHT

MS-TWK-0002

SHINY GOLD

MS-TWK-0003

SHINY SILVER

MS-TWK-0004

STARDUST

MS-TWK-0005

bottom of page