top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

PRECIOUS

series

โมเสคแก้วชุดพรีเชียซ เป็นการนำเทคนิคการชุบสีทอง, สีเงิน และสีทองแดงที่ผิวแก้Œว จึงทําให้Œเป็šนโมเสคแก้Œวที่ใหŒ้ความรูŒ้สึก มีราคา เลอค่‹า และเพื่อเป็นการเน้Œนชิ้นงานที่ชุบ เราจึงมี

โมเสคแกŒวที่มีผิวดŒ้านเป็นส‹่วนประกอบ ทําให้Œความเงางามมีราคานั้น เด่‹น ชัดมากขึ้น

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 297 mm.

thickness : 8 mm.

1/3
press to zoom
press to zoom
press to zoom

LIGHT TOPAZ
MS-PCS-0001

LIGHT AZORE 
MS-PCS-0002

LIGHT MORGANITE

MS-PCS-0003

bottom of page