1/16
NEW ARRIVAL

GATSBY

EXOTIC collection

ให้กลิ่นอายการตกแต‹งแบบ Art deco เขŒากันไดŒดีกับทุกพื้นที่ที่คุณตŒองการความ แปลกใหม‹ มีสไตล และหรูหรา ผสานกลิ่นอายแบบ แก็สบี้จากป‚ 1920

1/3
1/4
NEW ARRIVAL

MAJESTIC

EXOTIC collection

ให้ทุกการตกแต่งพื้นที่เปล่งประกายด้วยสีทองและเงินบริสุทธิ์ ออกแบบโดยให้รายละเอียดของพื้นผิว ในแต่ละแบบจะเกิดการสะท้อนประกายที่แต่งต่างกันออกไปตามสไตล์ที่เป็นคุณ ตกแต่งได้ทุกๆพื้นที่ที่ต้องการความหรูหราโดดเด่น

NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL

PRINCELY

EXOTIC collection

มอบความหรูหราโดดเด่น สะดุดตาแก่พื้นที่ที่นำไปติดตั้ง เหมาะกับพื้นที่ที่คุณต้องการความแปลกใหม่ มีสไตล์ หรูหรา และดึงดูดความสนใจ 

1/4
1/3
NEW ARRIVAL

GLINTS

CALM collection

โมเสคแก้วที่ผสานความนุ่มนวลและอ่อนโยนระหว่างสีเอิร์ธโทน ความแวววาวของเนื้อแก้ว และประกายที่ให้อารมณ์เรียบลื่น เงางามคล้ายผ้าซาติน

NEW ARRIVAL

SPRINGFIELD

PLAY collection

สีสันอ‹อนหวานท่ีไดŒรับแรงบรรดาลใจจากธรรมชาติ ผืนดิน และทŒองท‹ุง เขŒากันไดŒดีกับลวดลายและสีสันจากธรรมชาติ  สรŒางบรรยากาศสดใส สบายตา และน‹ารักแก‹พื้นที่ที่นําไปติดต้ัง

1/5