top of page

RUTILATED

series

หรูหรา อลังการ แก‹พื้นนท่ีท่ีนําไปติดต้ังเขŒากันไดŒดีกับทุกที่ที่คุณตŒองการความแปลกใหม‹ มีสไตล และหรูหรา โมเสคแก้วชุด คลาสซี่ นำเทคนิคสีเมททัลลิกมาใช้Œสกรีนลงบนโมเสคแก้ว ที่มีขนาดผสมผสานกัน ด้วยขนาด ของชิ้นงานที่มีความสวยงามพอดี การเลือกใช้สีดำ เงิน และทอง จึงทำให้เทคนิคสีเมททัลลิกนั้น สะท้อน

ความสวยงามออกมาได้อย่างลงตัวและสวยงาม

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 300 x 300 mm.

thickness : 6 mm.

WHITE RUTILATED

MS-RUT-0001

GREY RUTILATED

MS-RUT-0002

BLACK RUTILATED

MS-RUT-0003

bottom of page