top of page

series

MIX

มีโทนสีให้เลือกถึง 6 โทน เพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตลที่แตกต่างของคุณ ด้Œวยความหนา 6 มิลลิเมตร เหมาะกับกระเบื้อง สีสัน โดยเขŒ้าคู‹่กับโทนสีที่คุณชื่นชอบ จับของกับเฟอรนิเจอร์ เรียบๆ ง‹่ายต‹่อการใช้Œงาน แต่‹มีสีสันที่สนุกสนาน สิ่งของที่

เหมาะนําเอามาประดับตกแตง คือ ของที่ทํามา จากพลาสติก ไฟเบอร์กลาส ให้ŒหŒ้องคุณสดใสซ‹าบซ‹่า

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 295 x 295.5 mm.

thickness : 6 mm.

MIX RED
MS-MIX-0001

MIX GREEN

MS-MIX-0002

MIX BLUE

MS-MIX-0003

bottom of page