COLOUR PARTY

series

มีโทนสีให้เลือกถึง 6 โทน เพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตลที่แตกต่างของคุณ ด้Œวยความหนา 6 มิลลิเมตร เหมาะกับกระเบื้อง สีสัน โดยเขŒ้าคู‹่กับโทนสีที่คุณชื่นชอบ จับของกับเฟอรนิเจอร์ เรียบๆ ง‹่ายต‹่อการใช้Œงาน แต่‹มีสีสันที่สนุกสนาน สิ่งของที่

เหมาะนําเอามาประดับตกแตง คือ ของที่ทํามา จากพลาสติก ไฟเบอร์กลาส ให้ŒหŒ้องคุณสดใสซ‹าบซ‹่า

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 295 x 295.5 mm.

thickness : 6 mm.

1/6
Show More

FRESH LIME
MS-CLP-0001

SPICY RED
MS-CLP-0002

AQUATIC
MS-CLP-0003

CHUBBY CHEEKS
MS-CLP-0004

ROCK STAR
MS-CLP-0005

DOWNTOWN BROWN
MS-CLP-0006