top of page

GRAFIK

series

ลวดลายและสีสันที่ดูสนุกกับความหนาถึง 6 มิลลิเมตร ทําใหŒ้ดูมีมิติ เหมาะกับการนําไปจับคู่กับกระเบื้องและเฟอรนิเจอร

ที่มีสีสดใส หรือสีใกล้Œเคียงกับตัวโมเสคแก้Œว ทําให้หŒ้องดูสนุก สร้Œางแรงบันดาลใจให้Œกับผู้Œอยู่‹อาศัย หรือผู้Œมาเยี่ยมเยือน

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 298 mm.

thickness : 6 mm.

GRAFIK #1
MS-GRA-0001

GRAFIK #2
MS-GRA-0002

GRAFIK #3
MS-GRA-0003

GRAFIK #4
MS-GRA-0004

bottom of page