top of page

WATRE ICE

series

สีสันสดใสดึงดูดใจ ถูกจัดวางอย่‹างเรียบๆ ง่‹ายต่อการนําไป ใช้Œงานและเข้ากับพื้นที่โดยรอบ จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มพลังให้Œกับพื้นท่ี ด้Œวยเม็ดกลิตเตอร์ที่อย่‹ูในชิ้นงานสีขาวนั้น

ทําให้Œโมเสคแก้Œวดูเป็นประกาย เป็นความธรรมดาที่ไม่‹ธรรมดา

เหมาะกับ การนําไปจับคู‹่กับกระเบื้องและเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสีพื้น หรือสี ใกล้Œเคียงกับตัวโมเสคแก้Œว ทําให้Œพื้นที่นั้นดูสดชื่น

พิเศษกว่‹าที่ใดๆ

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 299.5 x 295.5 mm.

thickness : 4 mm.

LEMON CUBE
MS-WTI-0003

PEACH CUBE
MS-WTI-0001

ICE CUBE
MS-WTI-0002

PEACH BAR
MS-WTI-0004

ICE BAR
MS-WTI-0005

LEMON BAR
MS-WTI-0006

COLA CUBE
MS-WTI-0008

CARAMEL CUBE
MS-WTI-0007

CARAMEL BAR
MS-WTI-0009

COLA BAR
MS-WTI-0010

bottom of page