1/1

VOLCANO

series

ผ‹านการรังสรรคดŒวยความพิถีพิถัน เช‹นเดียวกันกับภูเขาไฟที่ผ‹านการปะทุจนถึงขีดสุดแลŒว กาลเวลาเปลี่ยนผ‹านใหŒอยู‹ในรูปแบบที่ลงตัว ท้ังรูปร‹าง ผิวสัมผัส และสี ดูสงบเยือกเย็น แต‹ยังแฝงไปดŒวยพลังอํานาจที่อยู‹ภายใน

ความขรุขระของเม็ดงานท่ีเปรียบด่ังหินภูเขาไฟที่ประทุ รอวันขึ้นมาส‹ูผิวโลก ถูกจับมารวมไดŒอย‹างลงตัวกับ

เม็ดงานท่ีเรียบและแวววาว ท่ีไดŒแรงบันดาลใจมาจากหินที่ถูกทําใหŒเย็นตัวของลาวาของภูเขาไฟ ทําใหŒวอลคาโน‹ดูมีมิติ ดŒวยความหนาถึง 6 มิลลิเมตร เหมาะกับการนําไปจับคู‹กับกระเบื้อง และวัสดุที่ดูเรียบและเปšนธรรมชาติ เขŒากับ

เฟอรนิเจอรที่ดูเรียบหรู เช‹น โลหะต‹างๆ ทําใหŒหŒองท่ีดูเรียบๆ สบายตา กลับมีมิติที่น‹าสนใจ รอใหŒคุณ ไดŒเขŒาไปสัมผัส

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 299.5 x 299.5 mm.

thickness : 6 mm.

1/1

PITCHSTONE
MS-VOL-0001

Show More