1/1

series

SHIMMER

โมเสคแกŒวที่เป็šนมิตรกับสิ่งแวดล้Œอม ด้Œวยการผลิตจากแก้Œวที่ใช้Œแล้Œว นํามาบดให้Œละเอียดเป็šนผงและอัดด้Œวยแรงดันสูง กลาย

เป็šนเม็ดโมเสครีไซเคิลที่สวยงาม หรูหรา แต่‹ยังคงความเรียบง่‹ายและมีเสน่‹ห์ เนื้อสัมผัสไม่‹เรียบลื่น มันวาว จะให้Œความรู้Œสึกถึงชายฝั่งทะเล ธรรมชาติ

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 297 x 297 mm.

thickness : 6 mm.

1/4

NIGHT HORIZON

MS-SHM-0003

Show More

SEA HAZE
MS-SHM-0002

NIMBUS GREY

MS-SHM-0005

BLUE ECHO

MS-SHM-0001