top of page

LINE

series

หรูหรา อลังการ แก‹พื้นนท่ีท่ีนําไปติดต้ังเขŒากันไดŒดีกับทุกที่ที่คุณตŒองการความแปลกใหม‹ มีสไตล และหรูหรา โมเสคแก้วชุด คลาสซี่ นำเทคนิคสีเมททัลลิกมาใช้Œสกรีนลงบนโมเสคแก้ว ที่มีขนาดผสมผสานกัน ด้วยขนาด ของชิ้นงานที่มีความสวยงามพอดี การเลือกใช้สีดำ เงิน และทอง จึงทำให้เทคนิคสีเมททัลลิกนั้น สะท้อน

ความสวยงามออกมาได้อย่างลงตัวและสวยงาม

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 298 mm.

thickness : 6 mm.

LINE #1

MS-LNE-0001

LINE #2

MS-LNE-0002

bottom of page