จากการออกแบบที่เรียบง‹ายแต‹แอบมีลูกเล‹นของการตกแต‹งพื้นท่ีสมัยนี้ เปšนแรงบันดาลใจที่ทําให้เราพัฒนาโมเสคแกŒว จังกŒา ขึ้นมา เพื่อตอบสนอง ไลฟŠสไตลคนเมือง โดยเฉพาะกล‹ุมที่อาศัยในคอนโดมิเนียมท่ีตŒองการมีสีสัน ที่ใชŒใหŒกับพื้นที่ของเขา จังก้ามีความหนาของแกŒว 4 มิลลิเมตร มีรูปแบบเรียงเม็ดที่เรียบง‹าย เนŒนการจับค‹ูสีที่ดูใหม‹ ไม‹ซ้ําใคร เหมาะกับการนําไปจับคู‹กับกระเบื้องรวมถึงเฟอรนิเจอร ของตกแต‹ง ที่มีสีพื้น หรือสีใกลŒเคียงกับตัวโมเสคแกŒว ทําใหŒพื้นที่นั้นดูสดชื่น พิเศษกว‹าเดิม

series

JUNGA

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 298 mm.

thickness : 4 mm.

JUNGA #3

MS-JNG-0003

Show More
1/4