top of page

series

JAPANESE
SPIRITS

ด้Œวยพื้นผิวหลากหลาย ซึ่งถูกนํามาจัดเขŒากับความ แวววาวของแกŒวสรŒางความแปลกตา แต‹กลมกลืน ดัง วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ดŒวยความหนา 4 มิลลิเมตร เหมาะกับการนําไปจับคู่‹กับกระเบื้องและวัสดุที่เรียบ เป็นธรรมชาติ เขŒ้ากับ

เฟอร์นิเจอร์ที่ทํามาจากไม้Œสีต‹่างๆ หรือวัสดุจากธรรมชาติ

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 299.5 x 299.5 mm.

thickness : 4 mm.

OKINAMI #2
MS-JAP-0003

OKINAMI #1
MS-JAP-0002

ZEN GARDEN
MS-JAP-0004

KABUTO

MS-JAP-0001

bottom of page