top of page

series

WONDER LEAF

หรูหรา อลังการ แก‹พื้นนท่ีท่ีนําไปติดต้ัง ใหŒกลิ่นอายการตกแต‹งแบบ Luxury Urban เขŒากันไดŒดีกับทุกที่ที่คุณตŒองการความแปลกใหม‹ มีสไตล และหรูหรา 

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 299.5 x 309 mm.

thickness : 6 mm.

ESSENTIAL LEAF #1

MS-WOL-0001

ESSENTIAL LEAF #2

MS-WOL-0002

FULLY LEAF #2

MS-WOL-0004

FULLY LEAF #1

MS-WOL-0003

CHECKERS LEAF #1

MS-WOL-0005

CHECKERS LEAF #2

MS-WOL-0006

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 298 x 298 mm.

thickness : 6 mm.

bottom of page