top of page

series

GATSBY

หรูหรา อลังการ แก‹พื้นนท่ีท่ีนําไปติดต้ัง ใหŒกลิ่นอายการตกแต‹งแบบ Art deco เขŒากันไดŒดีกับทุกที่ที่คุณตŒองการความแปลกใหม‹ มีสไตล และหรูหรา ผสานกลิ่นอายแบบ เกร็ต แก็สบี้จากป‚ 1920

square metre : 11 sheets / sq2
sheet size: 313 x 295.5 mm.

thickness : 6 mm.

DECIO LEAF

MS-GAT-0001

DECIO DECO

MS-GAT-0002

bottom of page